Zintle Ntamo, 16 yrs ubudala, oyi peer educator Kwamfundo High School e Khayelitsha

Phambi kwe peer educators training, zithini izimvo zakho ngodlwengulo?

Mna ngokuya bendingekabiyo peer educator yakwa Rape Crisis bendingazinto ngoba ungenza njani xa udlwenguliwe bendicinga uba uyobambisa umdlwenguli qha,ngoba zange khendibenolwazi ngodlwengulo kakhulu.Olwam ulwazi beluluncinci kakhulu ngodlwengulo ndincedakele kakhulu ngokufunda kwa Rape Crisis.

Image

Ngethuba lwe mfundo, zitshintshe njani izimvo zakho?

Ngexesha le mfundo bendinomdla kakhulu ngoba bendifuna uba nolwazi kakhulu futhi ndikwazi ukucebisa nabanye uba mabanze njani ndiyavuya kakhulu xa ndizoba yi peer educator kwa Rape Crisis ngoba ndicendeke kakhulu.Ndimomdla kakhulu wokuba ndifunde ngoba ndizimisele ukusebenzela u Rape Crisis ndikwazi nokunceda uluntu olusengxakini, ndicebise,ndifundise,ndidlullise olwam ulwazi. Ngoku bendingekayenzi mfundo bendinokumyeka umntu nokuba undidlwengule ndingamenzi nto bendisisidenge kodwa ngoku ndinolwazi yaye ndiyazindla ngalonto nam ndizakutsho ndikwazi ukuthethe ngodlwengulo ebantwini ndidlulise olu lwazi ndilufumeneyo. Kule mihla siphila kuyo abantu  badlwengulwa zizizalwana zabo, umntu ubumthembile nongacingelanga ukuba  angakudlwengula yinto eselisenziwa mihla le kufuneka sihlale sizikhusele sinolwazi olukhulu.

Emva kwe mfundo ndizive ndomelele ndifudumele lulwazi nendlela yokuzikhusela ndingenala nexhala loba ndingathini xa ndinokudlwengulwa ngoku ndiyazazi uba ndingathinina ndingayaphi ndifike ndenzeni noba umntu angandivusa ebuthongweni ndingamxelela yonke into endiyaziyo nge Rape okanye ndimcende yaye ndingakwazi ukuma phambi kwabantu ndithfethe ngodlwengulo ndibancende.

Image

Ufunde ntoni kwi Birds and Bees camp?

Apha ecampini ndifunde ukuba ndingaziphatha kanjani ndinga thini ukuzibonakalisa ebantwini ukuba ndiluncedo kangakanani ebantwini ndifunde ukuba xa ndisenze into ndingencami ndomelele ndibenethemba ndizixeleleukuba ndizophumelela ngamaxesha onke ndifunde indlela yokuphathe omne umntu nendlela  yokuthedtdha nkomnye umntu yonke into ibisenziwa indifundise kakhulu ebomini bam ndincedakele kakhulu ebomini bam.

Image

Uzakulisebenzisa njani ulwazi lwakho olutsha?

Ndizithembise ngento yonke ndibenethemba ndizihloniphe noba kunzima kangakanani ndomelele ukuze nabanabantu endibancedayo bomelezeke.

Ndizixelele ukuba ndizomnceda omnye umntu ndizazi izinto emandizenze eluntwini ndingazifihli ndenze umahluiko ebantwini ngokubaxhasa.

Oxfam Full Logo Horizontal Green

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized by rapecrisisblog. Bookmark the permalink.

About rapecrisisblog

We have a vision of a South Africa in which rape survivors suffer no secondary trauma, and are supported throughout their interaction with the Criminal Justice System (CJS). Our mission is to promote an end to violence against women, specifically rape, and to assist women to achieve their right to live free from violence. Rape Crisis Cape Town seeks to achieve its mission through counselling and training of women, thereby reducing the trauma experienced by rape survivors, and encouraging reporting of rape and the conviction of rapists.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s